Search form

Mák 7:35

35Tɛ́mté wu, batú yi ánɛ́nɛ, nɛrɨ́ nɛ́káŋári yi anyu abho bɛrɛm kɛpɨ sayri.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index