Search form

Mák 7:36

36Yesu asɛmti bho bɛ bákɛ́ ghati yɛ̌ mmu ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fákári. Yɛ̌ nɔ, ásɛ́mtí nɔ́kɔ́ bhɔ, mángati nɔkɔ ghati bho.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index