Search form

Mák 7:4

4Nɛ bápu nyiɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́fu ɛsiɛ kpátɛ mánso yɔ mbɔ ɛnyǔ ɛpɨŋ ɛyap ɛ́tɔ̀ŋ. Bábhɔŋ bɛpɨŋ bɛ́chak tontó ɛbhɛn bábhʉ̀rɛ mbɔ bɛ́so nkɔ́p, bɛkpʉrɛ, nɛ bɛte árɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index