Search form

Mák 7:5

5Mbɔk bǒnkwɔ Fárisi nɛ batɔŋ ɛbhé Mandɛm bábhɛ́p Yesu bɛ, “Ndaká yí baghɔkɔ́ bhɛ bápú koŋo bɛpɨŋ ɛbhɛn bachǐmbɨ bhɛsɛ? Ndaká yí mǎnyìɛ nɛnyíɛ́ kɛso amɔ mbɔ ɛnyu ɛ́yàŋ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index