Search form

Mák 7:6

6Yesu akɛmɛ bhɔ́ bɛ, “Ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Aisáya arɛm nyaka ndaká yí tɛtɛp ɛ̌ti yɛka! Bǎchi bǒ bɛtábhá nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyu yi ásɨ́ŋɨ́ bɛ Mandɛm arɛm bɛ, ‘Bǒbhɛn báchyɛ̀ mɛ kɛnókó chi nɛ bɛyɔŋɔ́nyu bhap, batɨ yap ásap nɛkɔ nɛ mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index