Search form

Mák 7:7

7Kɛnókó ɛkɛn bɔ báchyɛ̀ mɛ kɛchi chi ndɛ́ndɛm, mbɔnyunɛ bɛbhé ɛbhɛn bakwǎŋwaŋ báfyɛ́ kɛ̌ bɔ bátɔ̀ŋ bho mbɔ bɛ bɛchi Ɛyɔŋ Mandɛm.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index