Search form

Mák 7:9

9Yesu arɔk ambɨ aghati bhɔ́ bɛ, “Bǎbhɔŋ ɛrɨ́tí mbi bɛ́rɔ bɛbhé Mandɛm ndu bɛ́koŋo chí mɛnyɨŋ ɛbhɛn bachǐmbɨ bhɛka bátɔ́ŋɔ́!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index