Search form

Mák 8

Yesu adɨ́k nka bho ɛnwi

(Mt 15.32-39)

1Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, ɛnɛ́ bɛyǎ bho bápɛt báchɛ̀m nɛbhʉɛt amɔt, Yesu abhɨŋɨ bakoŋo bhi arɛm bɛ, 2“Ntínso nɛ́kɛ̀m mɛ nɛ bǒbhɛn. Báchí fá nɛ mɛ ndǔ manywɔp arat, nɛ bábhɨ́kɨ́ bhɔŋ yɛ̌nyɨŋ mɛnyiɛ. 3Mbák ntó bhɔ mámpɛtnsɛm kɛnyiɛ́ nɛnyíɛ́, bákway bɛgu nsay ambi, nɛ bɛyǎ bhap báfú bakɔ asiɛ.” 4Bakoŋo bhi bábhɛp yi bɛ, “Ɛtɔk ɛ́pú fá, chɔŋ mmu ambɔŋ nɛnyíɛ́ ɛnɛn nɛ́kwày bǒbhɛn mankɛm fá?” 5Yesu abhɛ́p bhɔ bɛ, “Bǎbhɔŋ bɛkpɔkɔ́ brɛt afɔ mɛni?” Bákɛmɛ yi bɛ, “Sɛ́bhɔŋ bɛkpɔk tándrámɔt.” 6Yesu achyɛ ɛyɔŋ bɛ bɔ́ mankɛm mánchɔ́kɔ́ amɨk. Asɔt yɛ bɛkpɔkɔ́ brɛt bhɔ tándrámɔt. Áchyɛ́ nɔ́kɔ́ bakak ntá Mandɛm, abho bɛbɔkɔti bhɔ anchyɛ nɔkɔ ntá bakoŋo bhi bɛ mánchyɛ́ ntá bo bhɔ. Báré sɔt mánkɔrɛ nɔkɔ. 7Bábhɔŋ nyaka bǎrú nsi nkwɔ. Yesu áchyɛ́ nɔkɔ bakak ntá Mandɛm, achyɛ yɔ́ ntá bakoŋo bhi bɛ mánkɔ́rɛ yɔ nkwɔ. 8Yɛ̌ntɨkɨ mmu anyíɛ́ ajwi. Baghɔkɔ́ bhi bábwɔ́pti nɛnyíɛ́ ɛnɛn nɛ́rɔ́bhɛ́, nɛ́jwí bɛkay tándrámɔt. 9Mpǎy bho abhak mbɔ nka ɛnwi. 10Yesu aghati bhɔ́ mángúrɛ́. Tɛ́mté wu, Yesu nɛ bakoŋo bhi báchwe amɛm áchwí bárɔ́k atú Dalmanúta.

Bǒnkwɔ Fárisi bábhɛp Yesu ántɔŋ bɔ ɛrɨŋɨ́ maknkay

(Mt 12.38-42, 16.1-4)

11Mbɔk bǒnkwɔ Fárisi bárɔk ntá Yesu bábho bɛkɛm ɛpʉ́ítí nɛ yi. Báré yaŋ mbi mɛmɔ yi. Bábhɛ́p yi ankʉ ɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛnɛ́ ɛ́bhak mbɔ ɛrɨŋ ɛnɛ́ ɛ́tɔŋ bɛ bɛtaŋ ɛbhi bɛ́fú chi ntá Mandɛm. 12Yesu asɔ́k nsɔk arɛm bɛ, “Ndaká yí mkpáká bho anɛ́ ɛchɔŋ áyàŋ ɛrɨŋɨ́ maknkay? Tɛtɛp, nchí ghati bhe bɛ yɛ̌ mmu apú tɔŋ bhɔ ɛnyǔ ɛrɨŋɨ́ maknkay ɛnɛ́ bɔ báyàŋ.” 13Arɛm nɔ́kɔ́ nɔ, arɔ bhɔ́ apɛt achwe amɛm áchwi, are pé bɛ́rɔŋ ɛbhě manyu ɛ́chák.

Sɔt ka mpok nɛ yís bǒnkwɔ Fárisi nɛ anɛ Hɛ́rɔd

(Mt 16.5-12)

14Bakoŋo Yesu bághɔ́kɔntɨk bɛ́pɔ́kɔ brɛt. Babhɔ̌ŋ nyaka chí mɔ́kpɔkɔ́ brɛt amɔt amɛm áchwí. 15Yesu are sɛmti bhɔ bɛ, “Sɔt ka mpok nɛ yís bǒnkwɔ Fárisi nɛ anɛ Hɛ́rɔd.” 16Bábhó bɛrɛm nɛ batɨ bɛ, “Ǎrɛ̀m nɔ mbɔnyunɛ sɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ brɛt.” 17Yesu arɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bɔ́ bárɛ̀m abhɛ́p bhɔ bɛ, “Ndaká yí bárɛ̀m ɛ̌ti brɛt anɛ bǎhɨ́kɨ́ bhɔŋ? Bǎbhɨ́kɨ́re jwimɛm-ɛ? Batɨ ábhʉɛ́t be amɛm chóchókó? 18Bǎbhɔŋ chí amɨ́k ntíako? Bábhɔŋ chí batú nɛmak-a? 19Bǎghɔ́kɔ́ntɨk ndu ndɨ́kɨ́ nka bho ɛtay nɛ bɛkpɔkɔ́ brɛt bɛtay? Anɛ árɔ́bhɛ́ abhak bɛkay mɛ́ni?” Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Bió nɛ bɛpay.” 20Yesu apɛt abhɛ́p bhɔ bɛ, “Nɛ mpok nkɔ́rɛ́ anɛ bɛkpɔk tándrámɔt nká bho ɛnwi ɛ́nyiɛ́, anɛ árɔ́bhɛ́ mǎnyokoti, abhak bɛkay mɛ́ni?” Bákɛmɛ yi bɛ, “Tándrámɔt.” 21Abhɛ́p bɔ́ bɛ, “Bǎbhɨ́kɨ́re jwimɛm?”

Yesu akʉ nnɛ́mámɨ́k aghɔ́ mbaŋ

22Ɛnɛ́ Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi bágháká Bɛtsáida, bǒfú básɔ́t nnɛ́mámɨ́k bárɔ́k ntá yi, mánɨkmʉɛt bɛ ántɔk yi. 23Yesu akɛ́m yi ndu awɔ, aya bárɔk antí ɛtɔk. Apá yi batíɛ́ amɨ́k, anyaŋa amɔ́ anti ywi abhɛp yi bɛ, “Ɔ̌ghɔ̀ nɔ yɛ̌nyɨŋ?” 24Mmu wu ayɨŋɨ mfay arɛm bɛ, “Nchí ghɔ́ bo kɛ bachi chi mbɔ bɛ mɛnɔk kɛ bɛ́kɔ̀.” 25Apɛt atɔk amɨ́k yi. Ndɔŋ yɔ, mmǔ wu ayɨŋɨ dǐǐ, apɛt abho bɛghɔ mbaŋ, nɛ are ghɔ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ sayri. 26Yesu aghati yi bɛ ándɔk ɛkɛt ɛyi, nɛ bɛyɔŋ ɛbhɛn bɛ, “Kɛ́pɛtnsɛm ɛtɔk.”

Píta arɛm bɛ Yesu chí Kristo

(Mt 16.13-20; Lk 9.18-21)

27Yesu nɛ bakoŋo bhi báfʉɛ́t báré rɔŋ ndǔ bɔ̌bɛtɔk abhɛn bachi kɛkwɔt Seséria Fílipi. Ambi, Yesu abhɛ́p bhɔ bɛ, “Bo bárɛ̀m bɛ mɛ nchí agha?” 28Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Mbɔk bárɛ̀m bɛ ɔchí Jɔ̌n Njwiti. Bachak bɛ Ɛláija, nɛ abhɛnɛfu bɛ ɔchí ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ amɔt.” 29“Kɛ bě babhɔŋ bǎrɛ̀m bɛ mɛ nchí agha?” Símun Píta akɛmɛ yi bɛ, “Wɔ kɛ ɔ́chí Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎto.” 30Yesu asɛmti bhɔ bɛ bákɛ́ ghati yɛ̌ mmu.

Yesu arɛm bɛ chɔŋ mánchyɛ yi bɛyǎ ɛsɔŋɔri nɛ mángwáy yi

(Mt 16.21-28; Lk 9.22-27)

31Yesu abho bɛghati bhɔ bɛ, “Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm mbɔ̌ŋ bɛghɔ bɛyǎ ɛsɔŋɔri. Bǒbati ɛtɔk, nɛ bǒbati bachiǎkap Mandɛm, nɛ batɔŋ ɛbhé Mandɛm bábyak chɔŋ mɛ nɛ mángwáy mɛ, kɛ ɛ́gháká nɔkɔ manywɔp arat, mpɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.” 32Yesu aghati bhɔ nɔ kpoŋoroŋ. Píta asɔt yi nɛpak arɛm bɛ, “Ɛta kɛrɛm awǔ ndak.” 33Kɛ ndu Yesu áyíbhírí mmʉɛt aghɔ baghɔkɔ́ bhi, aji Píta bɛ, “Satan, fá mɛ́ bɛsí! Nkaysi yɛ chi anɛ nkwǎŋwaŋ, abhɨ́kɨ́ fu ntá Mandɛm!”

Ɛnyɨŋ ɛnɛ mmu ábhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ kɛ ambak nkoŋo Yesu

(Mt 16.24-28; Lk 9.23-27)

34Yesu abhɨŋɨ ngɛ́mtáy bho nɛ bakoŋo bhi arɛm ntá yap bɛ, “Mbák mmu ǎyaŋ bɛ́bhak nkoŋo wa, abhɔŋ bɛ́ghɔ́kɔntɨk mmʉɛt yi, ampɔkɔ ɛkotákátí yi, ankoŋo mɛ. 35Yɛ̌ agha anɛ áyàŋ bɛpɛmɛ mmʉɛt yi ǎnɛm nɛpɛ́m ɛni. Kɛ yɛ̌ agha anɛ áká mɛnɛm nɛpɛ́m ɛni ɛ̌ti ya nɛ ɛ̌ti Mbok Ndɨ́ndɨ́, ǎbhɔŋ chɔŋ nɔ. 36Ntɨkɨ nsáy mmu ábhɔ̀ŋ mbák abhɔŋ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ fá amɨk, kɛ anɛ́m nɛpɛ́m ɛni? 37Nɛ mbák mmu ánɛ́m nɛpɛ́m ɛni, ntɨkɨ ɛnyɨŋ yí ákwày bɛsɔt anchyɛ bɛ yi ampɛt ambɔŋ nɔ́? 38Mbák mmu abhɔ̌ŋ ntíánwɔ́p ɛ̌ti ya nɛ ɛ̌ti Ɛyɔŋ ɛya ndǔ mkpáká bho anɛ́ ápú kʉ mbɔ ɛnyu Mandɛm áyàŋ, mkpáká bho bɛbʉ́, chɔŋ Mmɛ Mmu mfú ntá Mandɛm mbɔ̌ŋ ntíánwɔ́p ɛ̌ti yi mpok nchí twɔ nɛ kɛnɛ́m Ɛtaya nɛ bɔángɛl bhi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index