Search form

Mák 8:1

Yesu adɨ́k nka bho ɛnwi

(Mt 15.32-39)

1Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, ɛnɛ́ bɛyǎ bho bápɛt báchɛ̀m nɛbhʉɛt amɔt, Yesu abhɨŋɨ bakoŋo bhi arɛm bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index