Search form

Mák 8:10

10Yesu aghati bhɔ́ mángúrɛ́. Tɛ́mté wu, Yesu nɛ bakoŋo bhi báchwe amɛm áchwí bárɔ́k atú Dalmanúta.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index