Search form

Mák 8:11

Bǒnkwɔ Fárisi bábhɛp Yesu ántɔŋ bɔ ɛrɨŋɨ́ maknkay

(Mt 12.38-42, 16.1-4)

11Mbɔk bǒnkwɔ Fárisi bárɔk ntá Yesu bábho bɛkɛm ɛpʉ́ítí nɛ yi. Báré yaŋ mbi mɛmɔ yi. Bábhɛ́p yi ankʉ ɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛnɛ́ ɛ́bhak mbɔ ɛrɨŋ ɛnɛ́ ɛ́tɔŋ bɛ bɛtaŋ ɛbhi bɛ́fú chi ntá Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index