Search form

Mák 8:12

12Yesu asɔ́k nsɔk arɛm bɛ, “Ndaká yí mkpáká bho anɛ́ ɛchɔŋ áyàŋ ɛrɨŋɨ́ maknkay? Tɛtɛp, nchí ghati bhe bɛ yɛ̌ mmu apú tɔŋ bhɔ ɛnyǔ ɛrɨŋɨ́ maknkay ɛnɛ́ bɔ báyàŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index