Search form

Mák 8:13

13Arɛm nɔ́kɔ́ nɔ, arɔ bhɔ́ apɛt achwe amɛm áchwi, are pé bɛ́rɔŋ ɛbhě manyu ɛ́chák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index