Search form

Mák 8:14

Sɔt ka mpok nɛ yís bǒnkwɔ Fárisi nɛ anɛ Hɛ́rɔd

(Mt 16.5-12)

14Bakoŋo Yesu bághɔ́kɔntɨk bɛ́pɔ́kɔ brɛt. Babhɔ̌ŋ nyaka chí mɔ́kpɔkɔ́ brɛt amɔt amɛm áchwí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index