Search form

Mák 8:16

16Bábhó bɛrɛm nɛ batɨ bɛ, “Ǎrɛ̀m nɔ mbɔnyunɛ sɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ brɛt.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index