Search form

Mák 8:17

17Yesu arɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bɔ́ bárɛ̀m abhɛ́p bhɔ bɛ, “Ndaká yí bárɛ̀m ɛ̌ti brɛt anɛ bǎhɨ́kɨ́ bhɔŋ? Bǎbhɨ́kɨ́re jwimɛm-ɛ? Batɨ ábhʉɛ́t be amɛm chóchókó?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index