Search form

Mák 8:19

19Bǎghɔ́kɔ́ntɨk ndu ndɨ́kɨ́ nka bho ɛtay nɛ bɛkpɔkɔ́ brɛt bɛtay? Anɛ árɔ́bhɛ́ abhak bɛkay mɛ́ni?” Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Bió nɛ bɛpay.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index