Search form

Mák 8:20

20Yesu apɛt abhɛ́p bhɔ bɛ, “Nɛ mpok nkɔ́rɛ́ anɛ bɛkpɔk tándrámɔt nká bho ɛnwi ɛ́nyiɛ́, anɛ árɔ́bhɛ́ mǎnyokoti, abhak bɛkay mɛ́ni?” Bákɛmɛ yi bɛ, “Tándrámɔt.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index