Search form

Mák 8:22

Yesu akʉ nnɛ́mámɨ́k aghɔ́ mbaŋ

22Ɛnɛ́ Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi bágháká Bɛtsáida, bǒfú básɔ́t nnɛ́mámɨ́k bárɔ́k ntá yi, mánɨkmʉɛt bɛ ántɔk yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index