Search form

Mák 8:23

23Yesu akɛ́m yi ndu awɔ, aya bárɔk antí ɛtɔk. Apá yi batíɛ́ amɨ́k, anyaŋa amɔ́ anti ywi abhɛp yi bɛ, “Ɔ̌ghɔ̀ nɔ yɛ̌nyɨŋ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index