Search form

Mák 8:25

25Apɛt atɔk amɨ́k yi. Ndɔŋ yɔ, mmǔ wu ayɨŋɨ dǐǐ, apɛt abho bɛghɔ mbaŋ, nɛ are ghɔ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ sayri.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index