Search form

Mák 8:27

Píta arɛm bɛ Yesu chí Kristo

(Mt 16.13-20; Lk 9.18-21)

27Yesu nɛ bakoŋo bhi báfʉɛ́t báré rɔŋ ndǔ bɔ̌bɛtɔk abhɛn bachi kɛkwɔt Seséria Fílipi. Ambi, Yesu abhɛ́p bhɔ bɛ, “Bo bárɛ̀m bɛ mɛ nchí agha?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index