Search form

Mák 8:3

3Mbák ntó bhɔ mámpɛtnsɛm kɛnyiɛ́ nɛnyíɛ́, bákway bɛgu nsay ambi, nɛ bɛyǎ bhap báfú bakɔ asiɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index