Search form

Mák 8:31

Yesu arɛm bɛ chɔŋ mánchyɛ yi bɛyǎ ɛsɔŋɔri nɛ mángwáy yi

(Mt 16.21-28; Lk 9.22-27)

31Yesu abho bɛghati bhɔ bɛ, “Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm mbɔ̌ŋ bɛghɔ bɛyǎ ɛsɔŋɔri. Bǒbati ɛtɔk, nɛ bǒbati bachiǎkap Mandɛm, nɛ batɔŋ ɛbhé Mandɛm bábyak chɔŋ mɛ nɛ mángwáy mɛ, kɛ ɛ́gháká nɔkɔ manywɔp arat, mpɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index