Search form

Mák 8:33

33Kɛ ndu Yesu áyíbhírí mmʉɛt aghɔ baghɔkɔ́ bhi, aji Píta bɛ, “Satan, fá mɛ́ bɛsí! Nkaysi yɛ chi anɛ nkwǎŋwaŋ, abhɨ́kɨ́ fu ntá Mandɛm!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index