Search form

Mák 8:34

Ɛnyɨŋ ɛnɛ mmu ábhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ kɛ ambak nkoŋo Yesu

(Mt 16.24-28; Lk 9.23-27)

34Yesu abhɨŋɨ ngɛ́mtáy bho nɛ bakoŋo bhi arɛm ntá yap bɛ, “Mbák mmu ǎyaŋ bɛ́bhak nkoŋo wa, abhɔŋ bɛ́ghɔ́kɔntɨk mmʉɛt yi, ampɔkɔ ɛkotákátí yi, ankoŋo mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index