Search form

Mák 8:35

35Yɛ̌ agha anɛ áyàŋ bɛpɛmɛ mmʉɛt yi ǎnɛm nɛpɛ́m ɛni. Kɛ yɛ̌ agha anɛ áká mɛnɛm nɛpɛ́m ɛni ɛ̌ti ya nɛ ɛ̌ti Mbok Ndɨ́ndɨ́, ǎbhɔŋ chɔŋ nɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index