Search form

Mák 8:36

36Ntɨkɨ nsáy mmu ábhɔ̀ŋ mbák abhɔŋ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ fá amɨk, kɛ anɛ́m nɛpɛ́m ɛni?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index