Search form

Mák 8:37

37Nɛ mbák mmu ánɛ́m nɛpɛ́m ɛni, ntɨkɨ ɛnyɨŋ yí ákwày bɛsɔt anchyɛ bɛ yi ampɛt ambɔŋ nɔ́?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index