Search form

Mák 8:38

38Mbák mmu abhɔ̌ŋ ntíánwɔ́p ɛ̌ti ya nɛ ɛ̌ti Ɛyɔŋ ɛya ndǔ mkpáká bho anɛ́ ápú kʉ mbɔ ɛnyu Mandɛm áyàŋ, mkpáká bho bɛbʉ́, chɔŋ Mmɛ Mmu mfú ntá Mandɛm mbɔ̌ŋ ntíánwɔ́p ɛ̌ti yi mpok nchí twɔ nɛ kɛnɛ́m Ɛtaya nɛ bɔángɛl bhi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index