Search form

Mák 8:4

4Bakoŋo bhi bábhɛp yi bɛ, “Ɛtɔk ɛ́pú fá, chɔŋ mmu ambɔŋ nɛnyíɛ́ ɛnɛn nɛ́kwày bǒbhɛn mankɛm fá?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index