Search form

Mák 8:6

6Yesu achyɛ ɛyɔŋ bɛ bɔ́ mankɛm mánchɔ́kɔ́ amɨk. Asɔt yɛ bɛkpɔkɔ́ brɛt bhɔ tándrámɔt. Áchyɛ́ nɔ́kɔ́ bakak ntá Mandɛm, abho bɛbɔkɔti bhɔ anchyɛ nɔkɔ ntá bakoŋo bhi bɛ mánchyɛ́ ntá bo bhɔ. Báré sɔt mánkɔrɛ nɔkɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index