Search form

Mák 8:7

7Bábhɔŋ nyaka bǎrú nsi nkwɔ. Yesu áchyɛ́ nɔkɔ bakak ntá Mandɛm, achyɛ yɔ́ ntá bakoŋo bhi bɛ mánkɔ́rɛ yɔ nkwɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index