Search form

Mák 8:8

8Yɛ̌ntɨkɨ mmu anyíɛ́ ajwi. Baghɔkɔ́ bhi bábwɔ́pti nɛnyíɛ́ ɛnɛn nɛ́rɔ́bhɛ́, nɛ́jwí bɛkay tándrámɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index