Search form

Mák 9:1

1Yesu arɔk ambɨ bɛghati ngɛ́mtáy bǒbhɔ bɛ, “Nchí ghati bhe bɛ, mbɔk bho báchi fá abhɛn bápú gu kpátɛ mángɔ ndǔ Kɛfɔ Mandɛm kɛ́twɔ̀ nɛ bɛtaŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index