Search form

Mák 9:10

10Bábhʉ́rɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu aghati bhɔ antɨ, bɔ́kɛ ghati yɛ̌ mmu ɛnyɨŋ ɛnɛ bághɔ. Mámbɛbhɛ nɔkɔ chi batɨ bɛ, “Nɛpɛrɛ́nsɛm ndǔ nɛpɛ́m chi yi?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index