Search form

Mák 9:12

12Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Ɛ́chí tɛtɛp bɛ Ɛláija abhɔŋ bɛyambɨ antwɔ́, anyurɛ mɛnyɨŋ mɛnkɛm ambʉrɛ, kɛ ná básɨ́ŋɨ́ amɛm Ɛkáti Mandɛm bɛ́ Mmǔ anɛ áfú ntá Mandɛm abhɔŋ bɛ́ghɔ ɛsɔŋɔri nɛ bɛ́ bábyak chɔŋ yi?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index