Search form

Mák 9:13

13Kɛ nchí ghati bhe bɛ Ɛláija anáŋ átwɔ nɛ bo bákʉ́ yi bɛbʉ́ mbɔ ɛnyu bákɔ́ŋɔ́ mbɔ ɛnyu básɨ́ŋɨ́ nyaka amɛm Ɛkáti Mandɛm ɛ̌ti yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index