Search form

Mák 9:14

Yesu abú mmɔ́ anɛ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛ́chyɛ̀ ɛsɔŋɔri

(Mt 17.14-21; Lk 9.37-43a)

14Ɛnɛ́ Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi bati arat bápɛ̀tnsɛm, bátɛ́mɛ́ri bakoŋo bhi báchák. Bághɔ́ bɛyǎ bho nɛ batɔŋ ɛbhé Moses ndu bákɛ̀m ɛpʉ́ítí nɛ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index