Search form

Mák 9:15

15Tɛ́mté wu, bɛyǎ bo bho mankɛm bághɔ́ nɔ́kɔ́ Yesu, bábhák maknkay tontó. Báre rɔŋ ntiɛ́t ntiɛt bɛkaka yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index