Search form

Mák 9:16

16Abhɛ́p bakoŋo bhi bɛ, “Ntɨkɨ ɛpʉ́ítí nɔ bǎkɛ̀m nɛ bhɔ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index