Search form

Mák 9:17

17Kɛ mmu amɔt amɛm nkwɔ bǒbhɔ akɛmɛ yi bɛ, “Ntɔŋ, ntwɔ̌ nɛ mɔ́wa ntá yɛ. Ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛpú ka yi andɛm kɛpɨ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index