Search form

Mák 9:18

18nɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛbhak ɛnɛ́ ɛfóŋó yɔ ɛ́kɛ́m yi, ɛ́gʉɛp yi amɨk, bɛfɛn mɛ́mfu nɔkɔ yi anyu. Mpok yɔ, ande nyiɛ amɛn nɛ anɔkɔ. Nnɨk baghɔkɔ́ bhɛ mmʉɛt bɛ́ mámbók yɔ ɛ́ndɔ́ yi, kɛ bábhɨ́kɨ́ kway bɛkʉ nɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index