Search form

Mák 9:19

19Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Bě mkpaká bho anɛ ábhɨ́kɨ́ bhɔŋ nɛka nɛ mɛ, bě bho bǎyìbhiri tɛtɛp ndǔ ɛnyɨŋ ɛchak, chɔŋ mpɛt ntat nɛ bhe ná? Chɔŋ nkɛ́pntɨ nɛ bhe ngaka fá?” Kɛ ǎrɛm bɛ, “Twɔ́ ká nɛ mɔ́wu fá ntá ya.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index