Search form

Mák 9:2

Bɛsí Yesu bɛ́yíbhíri

(Mt 16.21-28; Lk 9.22-27)

2Ɛ́fʉɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ manywɔp atandat, Yesu asɔt Píta, nɛ Jems nɛ Jɔ̌n, akó amfay njiɛ ngo nɛ bhɔ. Bábhák arɛ́ bɔ́bhɔ́. Bápɛ́rɛ yɨŋɨ, bɛsí Yesu bɛ́yíbhiri.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index