Search form

Mák 9:20

20Básɔt mɔ̌rɛ bárɔ́k ntá Yesu nɛ yi. Ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ yɔ ɛghɔ nɔkɔ Yesu, tɛ́mté wu, ɛ́nyɨ́kɨ́si mɔ́wu gbogbǒgbok, akwɛ́n amɨk are bɨŋɨri, ɛfɛn ɛ́mfu nɔkɔ yi anyu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index