Search form

Mák 9:23

23Yesu akɛmɛ bɛ, “Wɔ bɛ́ mbák mɛ̌kwáy bɛkʉ ɛnyɨŋɨ́! Yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛ́kway bɛkɔ ntá mmu anɛ ánókó Mandɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index