Search form

Mák 9:24

24Tɛ́mté wu, chimɔ arɛm nɛ ɛyɔŋ amfay bɛ, “Nnókó kɛ nɛka ɛná nɛ́bhɨ́kɨ́ taŋ. Kwak mɛ nnókó sayri.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index