Search form

Mák 9:25

25Yesu ághɔ́ nɔ́kɔ́ bɛ́ bo bátwɔ̀ chi tontó tontó, ásáy ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ yɔ bɛ, “Wɔ ɛfóŋó ɛnɛ́, ɛfóŋó kɛbhók nɛ batú chóchók, ghók. Fú yi amʉɛt, nɛ yɛ̌ ɛwak, ɔ́kɛ́ pɛrɛ twɔ́ yi amʉɛt!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index