Search form

Mák 9:26

26Yesu árɛm nɔkɔ nɔ, ɛfóŋó yɔ ɛ́bɨk, ɛ́nyɨkɨsi mɔ́wu gbogbǒgbok, ɛ́fú yi amʉɛt. Arɔp mbɔ ngú. Bo abhɛn báchi arɛ barɛm bɛ, “Ágú.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index